انتصاب اعضای شورای علمی همایش شهر روایت ها، روایت شهرها

همایش شهر روایت ها، روایت شهرها را معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر با هدف تولید دانش تخصصی بر اساس نگاه به فلسفه وجودی تعدد روایت های موجود از شهر و به دبیری علمی احمد شاکری عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد کرد. حمیدرضا شعیری، سیدمحمد بهشتی، عبدالحسین لاله، حمیدرضا حاجی اقابابایی، سید ابوالحسن ریاضی، حسن باستانی راد، سیدمریم رضایی عاملی، آزیتا افراشی و سیدزهرا اجاق به عنوان اعضای شورای علمی این همایش انتخاب شدند.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری