انتصاب اعضای شورای علمی همایش شهر روایت ها، روایت شهرها

همایش شهر روایت ها، روایت شهرها را معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر با هدف تولید دانش تخصصی بر اساس نگاه به فلسفه وجودی تعدد روایت های موجود از شهر و به دبیری علمی احمد شاکری عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد […]