معرفی و فراخوان حلقه مطالعات فرهنگی

معرفی حلقه روایت پژوهی​ به منظورايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها و بهره‌گيري از توانمندي افراد علاقمند به نقد روایت شناسی در تقويت و تحقق فضاي تخصصی؛ انجمن نقد ادبی ایران اقدام به تشکیل حلقه مطالعات فرهنگی نموده است .

تصاویر جلسات مطالعات فرهنگی

تصاویر کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (13) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (12) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (11) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (10) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (9) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (8) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (7) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (6) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (5) کارگاههای حلقه مطالعات فرهنگی (4) […]

پوسترهای حلقه مطالعات فرهنگی

پوسترهای مجموعه نشست های حلقه مطالعات فرهنگی حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 11 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 10 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 9 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 7 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 6 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 5 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 4 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 3 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 2 حلقه مطالعات فرهنگی جلسه 1 […]