معرفی حلقه روایت پژوهی

معرفی حلقه روایت پژوهی​ به منظورايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها و بهره‌گيري از توانمندي افراد علاقمند به نقد روایت شناسی در تقويت و تحقق فضاي تخصصی؛ انجمن نقد ادبی ایران اقدام به تشکیل حلقه روایت پژوهی نموده است .حلقه روایت پژوهی انجمن نقد ادبی ایران، با هدف راهنمايي و هدايت علاقمندان حوزه نقد روایت […]

تصاویر جلسات روایت پژوهی

تصاویر کارگاههای روایت پژوهی کارگاههای حلقه روایت پژوهی (21) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (20) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (19) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (18) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (17) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (16) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (15) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (14) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (13) کارگاههای حلقه روایت پژوهی (12) کارگاههای […]

پوسترهای روایت پژوهی

پوسترهای جلسه روایت پژوهی جلسه روایت پژوهی21 جلسه روایت پژوهی22 جلسه روایت پژوهی24 جلسه روایت پژوهی25 جلسه روایت پژوهی26 جلسه روایت پژوهی27 جلسه روایت پژوهی28 جلسه روایت پژوهی29 جلسه روایت پژوهی30 جلسه روایت پژوهی31 جلسه روایت پژوهی32 جلسه روایت پژوهی33 جلسه روایت پژوهی37 جلسه روایت پژوهی38 جلسه روایت پژوهی40 جلسه روایت پژوهی41 جلسه روایت پژوهی42 […]