به سامانه ششمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسی انجمن علمی نقد ادبی ایران خوش آمدید لطفا از بین کاندیداهای هیات مدیره حداقل 1 و حداکثر 7 نفر و از بین کاندیداهای بازرسی حداقل1 و حداکثر 2 نفر را انتخاب نمایید تعداد دفعات شرکت در رای گیری :1 بار

انتخاب هیات مدیره

انتخاب بازرس