آشنایی با نامزدهای پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن

آشنایی با نامزدهای اعضای هیات مدیره

نام

نام خانوادگی

نام دانشگاه

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

کاندیدای

 

عیسی

امن خانی

دانشگاه گلستان

دکتری

دانشیار

ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

حمید رضا

شعیری

تربیت مدرس

دکتری

استاد

معناشناسی

عضو هیات مدیره

ابراهیم

خدایار

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

ابراهیم خدایار

صادق

رشیدی

دانشگاه فرهنگیان

دکتری

استادیار

پژوهش هنر

عضو هیات مدیره

بارگذاری عکس پرسنلی

قدسیه

رضوانیان

دانشگاه مازندران

دکتری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

سیده مریم

عاملی رضایی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

بارگذاری عکس پرسنلی

داود

عمارتی مقدم

دانشگاه نیشابور

دکتری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

بارگذاری عکس پرسنلی

سیدعلی

قاسم زاده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتری

استاد

زبان و ادبیات فارسی (گرایش نقد ادبی)

عضو هیات مدیره

سید علی قاسم زاده

ابراهیم

کنعانی

دانشگاه کوثر بجنورد

دکتری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

بارگذاری عکس پرسنلی

مهناز

كربلايي صادق

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

دکتری

استادیار

زبان شناسي

عضو هیات مدیره

بارگذاری عکس پرسنلی

مرتضی بابک

معین

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیات مدیره

بارگذاری عکس پرسنلی

علیرضا

نیکوئی

دانشگاه گیلان

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

پارسا

یعقوبی جنبه سرایی

دانشگاه کردستان

دکتری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

بارگذاری عکس پرسنلی

 

آشنایی با نامزدهای بازرسی

نامنام خانوادگیعضو هیات علمینام دانشگاهمدرک تحصیلیمرتبه علمیرشته تحصیلیکاندیدایتصویر
مریمشریف نسبهستمپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدکتریاستادیارزبان و ادبیات فارسیبازرس
حیاتعامریهستمتربیت مدرسدکتریدانشیارزبان شناسیبازرسبارگذاری عکس پرسنلی
زهراعباسیهستمدانشگاه تربیت مدرسدکتریاستادیارزبانشناسی  همگانیبازرسبارگذاری عکس پرسنلی
حسنگوهرپورنیستم کارشناسی ارشدندارمپژوهش هنربازرسبارگذاری عکس پرسنلی

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری