رقصان بدان جهان شو!

رقصان بدان جهان شو! درگذشت دکتر حسن ذوالفقاری، استادتمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، منتقد و پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات فارسی، عضو هئیت موسس و هئیت‌مدیره‌ی انجمن‌های علمی نقد ادبی و ویراستاری ایران، جامعه‌ی دانشگاهی را داغدار کرد. او هرچند در آغاز راه خدمت به فرهنگ و ادب فارسی بود که […]

مرگ پایان کبوتر نیست…

🌀 مرگ پایان کبوتر نیست… ✅با دکتر حسن ذوالفقاری در سال ۱۳۸۳ در اتاق کوچکی در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس از نزدیک آشنا شدم. این پنج‌شش متر فضایی که گنجایش فقط دو نفر را داشت، اتاق کار ما شد در دانشگاه. یک پنجره‌ی کوچک رو به حیاط که به‌ندرت آفتاب […]