«گلوسم‌شناسی یلمزلف: عناصر بنیادین ساختار سمیوتیک (نشانگان)»، نشست دوم

نشست مجازی «گلوسم‌شناسی یلمزلف: عناصر بنیادین ساختار سمیوتیک (نشانگان)»، نشست دوم https://edulive.modares.ac.ir/b/lad-8yn-hiv-dme علاقه‌مندان جهت دریافت گزارش این نشست تخصصی می‌توانند به انجمن علمی نقد ادبی ایران مراجعه نمایند.