معرفی حلقه روایت پژوهی​

به منظورايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها و بهره‌گيري از توانمندي افراد علاقمند به نقد روایت شناسی در تقويت و تحقق فضاي تخصصی؛ انجمن نقد ادبی ایران اقدام به تشکیل حلقه روایت پژوهی نموده است .حلقه روایت پژوهی انجمن نقد ادبی ایران، با هدف راهنمايي و هدايت علاقمندان حوزه نقد روایت شناسی در امر آموزش و پژوهش ضمن حمايت از فعاليت‌هاي علمي – پژوهشی اعضاء فعال خود، با بهره‌گيري از توان علمي اعضای هیأت علمی سعی درتعميق دانش و بينش تخصصی اعضاء خود دارد ومصمم است درمسیرافزايش مشاركت و رقابت در فعاليت‌هاي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت‌ها اقدام نماید.
فعاليت‌هاي حلقه روایت شناسی عبارتند از:
1ـ برگزاري جلسات ماهیانه وهمخوانی کتابهای تخصصی حوزه روایت، مناظره و نقد علمي
2- هم‌انديشي و تشكيل كارگاهها ونشست‌هاي تخصصي در صورت لزوم
3ـ توليد وانتشارنشريه علمي، كتاب و نشريات الكترونيكي
4- ترجمه و تالیف کتابها و مقالات مربوط به حوزه نقد روایت شناسی
5ـ اطلاع‌رساني در خصوص كليه فعاليت‌هاي مرتبط با اهداف انجمن و حلقه روایت پژوهی
6ـ حمايت و تشويق مادي و معنوي از پژوهش و فعاليت‌هاي دانشجويان و اعضاء حلقه روایت پژوهی

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری