معرفی انجمن

در سال‌هاي اخير توجه به نظريه و نقد در مطالعات ادبي به نحوي بارز در ايران افزايش يافته است. نگاهي گذرا به فهرست كتاب‌هاي تأليف يا ترجمه شده در حوزة ادبيات، به روشني حكايت از آن دارد كه محققان و دانشجويان به منابعي اقبال نشان داده‌اند كه نظريه‌هاي ادبي و شيوه‌هاي نقد ادبي را تبيين يا معرفي مي‌كنند. به موازات اين تحول، همچنين شاهد برگزاري جلسات متعدد نقد داستان و شعر از سوي انجمن‌ها و محافل گوناگونِ ادبي هستيم و اين نيز حاكي از توجه به حوزة‌ نقد در رشتة ادبيات است. اين در حالي است كه هنوز نظريه و نقد ادبي جايگاه شايسته‌اي در مجموعة نظام رسمي و دانشگاهي ندارد. براي رفع كاستي‌هاي موجود در زمينة مطالعات نقد ادبي، براي نخستين‌بار در كشور، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس موفق شد با همكاري جمعي از استادان برجستة دانشگاه‌هاي سراسر ايران مجوز تأسيس «انجمن علمي نقد ادبي ايران» رادريافت كند. گفتني است فصلنامه علمی پژوهشی نقدادبی نیز از بهار سال1387به چاپ می رسد.
 

اهداف انجمن

فراهم آوردن زيرساخت‌هاي نظري براي ايجاد رشتة نظريه و نقد ادبي در مقاطع تحصيلات تكميلي؛
1. ايجاد مركزي براي ساماندهي مباحث نظريه و نقد ادبي، تأليف و ترجمه متون، برگزاري نشست‌هاي علمي – پژوهشي و دانشگاهي؛
2. تقويت رشته‌هاي دانشگاهي ادبيات، هنر و ساير رشته‌هاي علوم انساني مرتبط با نقد ادبي در سراسر كشور؛
3. ساماندهي وضعيت نظريه و نقد ادبي در ايران و تبيين موضوع به شايسته‌ترين شكل در مجامع علمي و دانشگاهي؛
4. انتشار نشرية علمي – پژوهشي؛
5.  تربيت نيروهاي جوان و غير آكادميك اما مستعد در حوزه‌هاي مختلف هنري و ادبي؛
6.  ايجاد بسترهاي لازم براي توسعة گرايش‌هاي ميان‌رشته‌اي.

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری