تفاهم نامه های انجمن


امضای تفاهم ‏نامۀ همکاری دوجانبه

انجمن علمی مطالعات صلح ایران 

و انجمن علمی نقد ادبی ایران

رؤسای انجمن‏های علمی مطالعات صلح و نقد ادبی ایران به منظور گسترش همكاري­هاي مشترک دوجانبه تفاهم‏نامه امضا کردند. دکتر مجتبی مقصودی، رئیس انجمن مطالعات صلح، و دکتر ابراهیم خدایار، رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران، روز  یکشنبه 13 آبان 1397 در حاشیۀ امضای این تفاهم‏نامه بر لزوم استفاده از ظرفیت‏های دو انجمن برای معرفی پیام‏های عالم‏شمول ادبیات فارسی و میراث شخصیت‏های جهانی ایران در گسترش صلح و دوستی میان ملت‏های جهان تأکید کردند. 

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری