اخبار انجمن

رقصان بدان جهان شو!

رقصان بدان جهان شو! درگذشت دکتر حسن ذوالفقاری، استادتمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، منتقد و پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات فارسی،

ادامه خبر »
انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری