آسیب شناسی مجلات علمی در حوزه زبان و ادبیات فارسی

سومین نشست از سلسله نشست های آسیب شناسی پژوهش های ادبی با عنوان آسیب شناسی مجلات علمی در حوزه زبان و ادبیات فارسي به همت انجمن علمی نقد ادبی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد.
در این نشست دکتر ابراهیم خدایار و دکتر سیدعلی قاسم زاده سخنرانی خواهند کرد. دکتر مصطفی گرجی، دبیر این نشست علمی است.
این نشست روز چهارشنبه مورخ ۲۰ بهمن 1400 ساعت ۱۹ به صورت مجازی برگزار می‌‌شود.

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری