نخستین مدرسه‌ی ایران‌شناسی دانشگاه میبد با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایرانبرگزار می شود

نخستین مدرسه‌ی ایران‌شناسی دانشگاه میبد با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران.

26 تا 31 اردیبهشت 1400

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری