آشنایی با نامزدهای ششمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن

آشنایی با نامزدهای اعضای هیات مدیره

نام

نام خانوادگی

نام دانشگاه

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

کاندیدای

 

حمید رضا

شعیری

تربیت مدرس

دکتری

استاد

معناشناسی

عضو هیات مدیره

علیرضا

نیکوئی

دانشگاه گیلان

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

مرتضی بابک

معین

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیات مدیره

بارگذاری عکس پرسنلی
زهرا حیاتی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

سید مصطفی

مختاباد امرئی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

استاد

دکتری سینما و تئاتر

عضو هیات مدیره

قدرت

قاسمی پور

دانشگاه چمران اهواز

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

ابوالفضل

حری

دانشگاه اراک

دکتری

دانشیار

زبانشناسی

عضو هیات مدیره

حسین

صافی پیر لوجه

پژوهشگاه علوم انسانی

دکتری

دانشیار

زبان شناسی

عضو هیات مدیره

احمد

شاکری

مطالعات فرهنگی

دکتری

استادیار

ادبیات تطبیقی

عضو هیات مدیره

مجید

هوشنگی

دانشگاه 

دکتری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

فرزاد

بالو

دانشگاه بابلسر

دکتری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات مدیره

حسن گوهر پور

کارشناسی ارشد

.

پزوهش هنر

عضو هیات مدیره

               

آشنایی با نامزدهای بازرسی

نام نام خانوادگی عضو هیات علمی نام دانشگاه مدرک تحصیلی مرتبه علمی رشته تحصیلی کاندیدای تصویر
مریم شریف نسب هستم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دکتری استادیار زبان و ادبیات فارسی بازرس
حیات عامری هستم تربیت مدرس دکتری دانشیار زبان شناسی بازرس بارگذاری عکس پرسنلی
خذیجه  حاجیان هستم دانشگاه تربیت مدرس دکتری استادیار زبان و ادبیات فارسی بازرس
هادی دهقانی یزدلی هستم  دانشگاه فرهنگیان تهران دکتری  استادیار زبان و ادبیات فارسی بازرس

 

اخبار انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

پنل ورود کاربری